Hopp til innhold
Norsk

Regelverk

Har du arbeidet på norske skip eller flyttbare rigger vil du kunne ha rett til en tidlig alderspensjon for sjømenn i perioden mellom 60 og 67 år.

For å få rett til pensjon må du ha minst 150 fartsmåneder til sjøs. Fartstid fra tjeneste på skip i andre EØS-land, fiskebåter og statlige skip regnes også med for å fylle kravet om nok fartstid.

Du har rett til pensjon fra du fyller 60 år hvis du har opptjent minst 120 fartsmåneder etter at du fylte 40 år og har sluttet å jobbe til sjøs. Dersom du ikke når opp til kravet om 150 fartsmåneder kan du ha krav på tilbakebetaling av pensjonspremie. Dette er en engangsutbetaling.

 

Innbetaling av premie

Både du og din arbeidsgiver betaler inn pensjonspremie. Begge deler er bidrag til din pensjon. Størrelsen på din pensjonspremie avhenger av hvilken stilling/lønnsnivå du har og hvor mange dager du arbeider per måned. Premiesatsene blir endret hvert år som følge av reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden.

Din arbeidsgiver betaler en premie som tilsvarer 3,3 prosent av din månedlige bruttoinntekt. Din arbeidsgiver er ansvarlig for å trekke pensjonspremie fra din lønn og å betale inn samlet pensjonspremie.

 

Beregning av din fartstid

Du må normalt ha minst 150 fartsmåneder for å få rett til sjømannspensjon. Hvis du har mellom 12 og 149 fartsmåneder kan du bruke visse typer ekstern fartstid for å nå opp til minstekravet om 150 fartsmåneder:

  • Premieuker i pensjonstrygden for fiskere.
  • Tjenestetid i annen offentlig tjenestepensjonsordning (f.eks. Statens Pensjonskasse) som gjelder opptjening på skip
  • Vernepliktstjeneste avsluttet før 1981 dersom avtjeningen tok til innen 6 måneder etter utløpet av pensjonsgivende tjeneste eller maritim skolegang
  • Tjeneste på øvrige EU/EØS-lands skip etter EØS-avtalens bestemmelser

Din eksterne fartstid teller imidlertid ikke med når det gjelder beregning av pensjonens størrelse.

 

Beregning av sjømannspensjon

Din årlige pensjonsutbetaling beregnes ved å gange antall fartsmåneder med de pensjonssatser som gjelder på det tidspunktet du tar ut pensjon.  Det er ulike pensjonssatser for fartstid opptjent som overordnet eller underordnet.  Det beregnes pensjon for maks 360 fartsmåneder.

Les hele loven vår på lovdata.no.

 

 

 

Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.