Hopp til innhold
Norsk

Spørsmål og svar

Fakturaen stemmer ikke overens med hva vi har beregnet? (eller allerede betalt inn)

Dette kan ha flere årsaker.

1.     Har dere utenlandske statsborgere om bord?
Dersom disse ikke er ført i oppgaven med korrekt f.nr/D.nr, vil de ikke generere premie i portalen. Systemet er koblet til folkeregisteret, og dersom deres ansatte f.eks venter på D.nr, vil de bli liggende hos oss som ”ukjent”. Dermed vil de ikke være med på fakturaen. Når dere har fått på plass et gyldig F.nr/D.nr, kan dere ved neste termin gå inn på allerede leverte terminoppgaver for aktuell termin, og korrigere disse personene. Premieoppgaver som inneholder personer uten gyldig D.nr eller F.nr er merket med gult.  Deretter vil det genereres en faktura for denne/disse personene, og de vil bli registrert med gjeldende fartstid når denne er betalt.

2.     Har dere husket å ta høyde for nye satser? De endres i juni hvert år.

3.     Har dere lagt inn korrekt antall dager?
Vi tillater maks 30 dager per måned, men det er tillatt å legge inn mer enn 30 dager i måned to av en termin, da vi har tatt høyde for sluttoppgjør. Dersom en ansatt begynte siste måned av forrige termin, blir det dermed ikke anledning til å legge dette inn i måned en av gjeldende termin. Da må enten disse dagene legges inn i terminen før, eller skyves til måned to i gjeldende termin. Dersom fakturaen viser et høyere beløp enn dere har beregnet i oppgaven, kan dere betale inn mellomlegget til fakturakonto. Viser fakturaen derimot et lavere beløp, vil vi det stå som et Akonto-beløp hos oss. Da kan dere velge mellom om trekke beløpet på neste faktura eller be om å få det utbetalt.

Jeg har allerede betalt inn til MPK, og har nå også mottatt en faktura?

Oppgaven registreres inn i portalen, og leveres elektronisk. Dette genererer en faktura på bakgrunn av oppgitte dager, og gruppeføring på de ansatte. Dermed skal det ikke betales inn til vår konto slik som tidligere. Har dere likevel betalt inn, vil dere også få en faktura. Om beløpet er det samme som dere allerede har betalt inn, kan dere se bort fra fakturaen.

Jeg får ikke logget meg inn i portalen

Innloggingen til arbeidsgiverportalen skjer via hovedsiden på våre nettsider. For at du skal komme deg inn første gang, må vi ha aktivert deg hos oss. Dette skjer ved at du har returnert skjema for avtaleansvarlig, som skal være sendt til din bedrift på e-post. Har du ikke returnert skjemaet, ber vi om at du gjør dette. Når vi mottar underskrevet skjema vil vi aktivere deg slik at du får tilgang.

Innloggingen skjer med bruk av elektronisk ID, som er en personlig innlogging til bruk av offentlige tjenester. Har du ikke brukt elektronisk ID før, kan du registrere deg som ny bruker, og lese mer på http://www.norge.no/nn/elektronisk-id

 

 

 

Hva er egentlig frivillig trygd?

Personer som jobber ombord på utenlandsk skip registrert utenfor EU/EØS og som ikke er pliktige medlemmer av pensjonskassen, vil kunne søke om frivillig medlemskap etter nærmere regler.

Det kan gis frivillig medlemskap for følgende personer:

  • Norske borgere og andre EØS-borgere som bor i Norge og er medlemmer i folketrygden.
  • Norske borgere og andre EØS-borgere som bor i utlandet og arbeider på utenlandsk skip dersom de er frivillige medlemmer i folketrygden.
  • Personer uansett statsborgerskap som ikke bor i Norge, og som arbeider på utenlandske rigger på norsk sokkel, dersom de er pliktige medlemmer av folketrygden som arbeidstakere.
Kan heltids tillitsvalgte som arbeider på rederikontoret fortsatt være omfattet av pensjonskassen?

Ja, så lenge de lønnes av rederiet og premie innbetales på vanlig måte.

Hva skjer med premieinnbetalingen hvis medlemmet blir syk om bord?

Den som utbetaler ytelsen (rederiet i arbeidsgiverperioden og NAV-kontoret) er ansvarlig for at det svares arbeidstakerpremie og at den trekkes fra i ytelsen.  Rederiet trekker arbeidstakerpremie og innbetaler premien sammen med arbeidsgiverpremien på vanlig måte. Når NAV‐kontorene overtar utbetalingen trekkes kun arbeidstakerpremie, ikke arbeidsgiverpremie. NAV skjema som kan benyttes heter NAV 08-30.02

Trekkopplysninger for arbeidstaker som skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspenger | www.nav.no

Er det noen grupper som ikke skal betale premie?

Enkelte personer og særskilte stillinger om bord er helt unntatt fra Pensjonskassen.  Dette gjelder blant annet fiske‐ og fangstfartøyer hvor bare det egentlige skipsmannskap er omfattet og ikke fiskere (som omfattes av Garantikassen for fiskere). En rekke arbeidstakere som ikke hører til mannskapet er også unntatt fra trygden, som musikere og leger. Unntatt fra trygden er også personer ansatt i hotell‐ og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i NIS.
Søknad om fritak for seismikere er avslått.

Hva gjelder for borefartøy?

Norske borgere og andre EØS- borgere som er ansatt på flyttbare innretninger på minst 100 bruttotonn og som er registrert i NOR/NIS er som hovedregel omfattet av pensjonskassen, uansett om boringen foregår på norsk eller utenlandsk kontinentalsokkel.

Ansatte på flyttbare innretninger som ikke er registrert i norsk skipsregister (NOR /NIS) og som jobber på norsk kontinentalsokkel kan søke om frivillig medlemskap. Det er en forutsetning at de er medlemmer av folketrygden.

Hvilke personer er omfattet av pensjonskassen?

Dette er i første rekke norske statsborgere som tjenestegjør på skip som omfattes av pensjonskassen, uavhengig av bosted.  Det samme gjelder personer med fast bopel i Norge meldt til folkeregisteret.  Statsborgere fra andre EU/EØS‐land er fra 1. januar 1994 likestilt med norske statsborgere.

Se også:

Britiske-borgere-og-medlemskap

Hovedrundskrivet

Hvorfor må jeg innbetale til Maritim pensjonskasse?

Maritim pensjonskasse er ved siden av folketrygden hjørnesteinen i pensjonssystemet for arbeidstakere til sjøs. Rettigheter i ordningen er basert på innbetalt premie fra arbeidstaker og arbeidsgiver. I tillegg er de private pensjonsordninger en viktig del av pensjonssystemet for arbeidstakere på sjøen.

Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.