Hopp til innhold
Norsk

Flere sjøfolk vil kunne få rett til pensjon!

Arbeids- og sosialdepartementet la fredag 24. mai frem lovforslag til ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. Det tas sikte på at loven trer i kraft med virkning fra 1.1.2020

Lovforslaget bygger på sjømannspensjonsutvalgets innstilling i NOU fra 2014:17, med enkelte justeringer.

 

Den nye pensjonsordningen innebærer i korte trekk:

Kravet om 12, 5 år for rett til pensjon reduseres til 3 år. Ved at alle med samlet 3 års opptjening kan få rett til pensjon, vil langt flere få rett til sjømannspensjon pensjon enn i dag.

I den nye pensjonsordningen tjener man opp pensjon ut fra egen inntekt. Det vil si at den enkelte arbeidstaker opptjener sin egen pensjonsbeholdning basert på en opptjeningssats på 6.3 prosent av inntekt opptil 12 ganger grunnbeløpet.

Nåværende skillet mellom overordnet og underordnet arbeidstaker fjernes.

Det er opptil den enkelte å velge når man vil starte å ta ut sin pensjon mellom 62 -70 år.

Det er også valgfri utbetalingsperiode mellom 62 og 80 år. Minste utbetalingsperiode er imidlertid 7 år.

Årlig utbetalt pensjon blir høyere jo senere den tas ut, slik at det vil lønne seg å arbeide lenger.

Sjømannspensjonen kan fritt kombineres med arbeid.

Pensjonsutgiftene finansieres løpende, og staten garanterer for pensjonsutbetalingene.

_______________________________________________________________________________

Den nye pensjonsordningen vil gjelde dagens medlemmer av pensjonstrygden som ikke har fylt 50 år når ny lov trer i kraft, og alle nye medlemmer som ansettes etter lovens ikrafttredelse.

Medlemmer som har fylt 50 år når ny lov trer i kraft følger de samme regler som i dag.

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.