Hopp til innhold
Norsk

Pensjonstillegg og vikarregler er to forskjellige regelverk

For å unngå at det oppstår misforståelser rundt reglene som gjelder pensjonstillegg og vikararbeid, legger vi ut en denne artikkelen som forklarer de to forskjellige regelverkene.

Pensjonstillegg

Pensjonstillegget er en midlertidig ordning som ble innført i år 2000. Dette er et inntektsprøvd tillegg til den ordinære sjømannspensjonen mellom 60 og 67 år. Det er et vilkår for å få tillegget at du har opptjent minst 36 fartsmåneder (3 år) i løpet av de siste 60 månedene (5 år) før pensjonen tas ut. Videre er det et vilkår at du har en årlig pensjonsgivende inntekt som ikke overstiger to ganger grunnbeløpet i folketrygden. Begrunnelsen for ordningen var å gi en høyere pensjon til sjøfolk som står i yrket frem til pensjonsalderen, og som dermed ofte ikke vil ha andre inntekter enn sjømannspensjonen å leve av. Innføringen av pensjonstillegget ble sett i sammenheng med at store deler av næringen hadde innført supplerende tariffestede pensjonsordninger som ville gi full pensjon først etter 30 år. Ordningen er derfor midlertidig, og tillegget trappes gradvis ned parallelt med at det bygges opp tariffestede pensjoner i næringen. Siste fødselskull som vil kunne motta pensjonstillegget, er personer som er født i 1964.

Vikarreglene

I perioden 60 til 62 år kan du ikke motta sjømannspensjon samtidig som du jobber i stillinger som gir deg fartstid i Maritim pensjonskasse, eller på tilsvarende båter i andre land. Ansettelsesforholdet må være opphørt, og du kan ikke motta lønn, feriepenger, fritidskompensasjon eller sykepenger fra folketrygden for sykdom inntruffet i den pensjonsgivende perioden. Vikarreglene gir deg imidlertid mulighet til å jobbe begrenset i stillinger til sjøs i perioden 60 til 62 år. Du kan jobbe som vikar i 3 måneder innenfor en 12 måneders periode. Vikartiden omfatter både arbeidstid og lønnet fritid. For å påberope deg vikarreglene, må du ha minst én måneds opphold etter at tjenestetiden din er avsluttet. En 12 måneders periode regnes fra pensjoneringsdato og 12 måneder frem i tid. Etter du har fylt 62 år gjelder ingen slike begrensninger i retten til å få sjømannspensjon. Du kan da arbeide så mye du ønsker til sjøs uten at du mister retten til sjømannspensjon.

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.